Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Doprava zadarmo pri objednávke nad 99€ viac info
Prihlásiť
0 Košík

Súťaž - podmienky a pravidlá

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže  (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/zosrdcalovel/ (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: lovel s.r.o.
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Štefániková 209/11, Námestovo
IČO: 51042584
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri: vložka číslo: 68308/L
IČ DIČ: SK2120565964
   
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 II. PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je: pre zapojenie sa do súťaže je potrebné v komentári pod príspevkom vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke napísať, ktoré vianočné nálpky si súťažiaci praje vyhrať: https://www.lovel.sk/sk/vianoce-1

III. LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa 3.11.2023 od 15:00 hod. do dňa 22.11.2023 do 24:00 hod.. Najneskôr do dňa 23.11.2023 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu splní podmienky podľa článku II.

3. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. Celkovo vyžrebujeme 3 výhercov.

4. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Ďalej vyhlasujeme, že propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

V. CENA V SÚŤAŽI

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

 • 1 x Vianočné nálepky (typ produktu, ktorý výherca uvedie v komentári pod FB súťažou)

5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a traja z nich vyhrajú cenu (ďalej aj ako „výhercovia“) v zmysle Článku III. štatútu

2. Vyžrebovaní výhercovia budú uverejnení v príspevku na našej facebook stránke. Odovzdanie ceny sa uskutoční elektronicky (odoslanie kuriérom)

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu alebo sa k výhre neprihlási do 10 dní od vyhlásenia výhercu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, brazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatou cenou.

5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Námestove,  dňa 03.11.2023  

Vyhlasovateľ súťaže: lovel s.r.o.

 

Newsletter

# lovel FB a Instragram

 • dxDizajnový tovar
  Originálny, certifikovaný a štýlový
 • dxDopravu zaplatíme radi 
  Doprava zadarmo pri obj. nad 99 €
 • dxTel. objednávky 0944 007 221
  Sme tu pre Vás Po - Pia: od 8:00 - 15:00
 • dxVrátenie/ výmena do 30 dní
  Ako vrátiť/ vymeniť tovar? 

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV